Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

dle Zákona o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. , zapracovávajícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) Vážení návštěvníci webových stránek www.jakubtichyfilms.com (dále jen „Jakub Tichý films”) děkuji, že se zajímáte o mé služby. Rád bych Vás touto cestou informoval o datech a konkrétně jakým způsobem je s nimi v rámci webu zacházeno, tedy jak jsou shromažďovány a zpracovávány.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správcem osobních údajů, které jsou získávány prostřednictvím webových stránek je Jakub Tichý films. Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese. Kontakt pro správu dat pro ochranu osobních údajů: Pověřený správce osobních údajů.V případě zájmu o výmaz vašich osobních údajů, prosím kontaktujte tuto adresu, popř. korespondenční adresu uvedenou výše. V případě návštěvy webových stránek jsou dočasně ukládána data o připojení dotazujícího se zařízení. Vaše jméno, adresa a jiné kontaktní údaje nejsou ukládány, pokud je sami prostřednictvím některého z formulářů umístěných na mých webových stránkách Jakub Tichý films neposkytnete. Ukládána jsou při vaší návštěvě naopak data následující:

  • datum a čas vaší návštěvy webu www.jakubtichyfilms.com
  • typ prohlížeče a operačního systému,
  • navštívené webové stránky (např. sekce a podsekce webu, vstupní, ale i výstupní stránky webu)
  • webové stránky jejichž prostřednictvím jste navštívili naše webové stránky (např. typ vyhledávače či web partnera)

V případě, že jsou data zpracovávány službami třetích stran, mohou být v těchto případech zpracovány i další informace o vaší aktivitě na webu Jakub Tichý films. Jednotlivé případy jsou popsány v textu níže. Data zpracováváme za účelem zabezpečení systému, optimalizace chodu webových stránek, analýzám návštěvnosti a k technické správě webu. Především proto, abychom dokázali adekvátně reagovat na vaši poptávku a stále vylepšovat služby v závislosti na vašich potřebách. Data jsou ukládána dle potřeby jednotlivých služeb, jde však vždy o dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, vyjma našich externích zpracovatelů, které používáme pro zajištění technické správy webu, on-line reklamy a zabezpečení systému . Takto vybrané kooperující třetí strany jsou však zavázány dodržovat mlčenlivost a postupy zpracování těchto údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. Při zpracování jednotlivých výše uvedených osobních údajů dodržujeme vždy zásady dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technologickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu ztrátě, zničení, pozměnění, neoprávněnému přístupu předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pro tyto účely jsou webové stránky vybaveny zabezpečenou komunikací s pomocí protokolu HTTPS a jednotlivý zaměstnanci vázáni mlčenlivostí a řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti dat a zajištění bezpečnosti osobních údajů od klientů.

Vaše práva jako subjektu údajů

Vaše právo jakožto subjektu údajů spočívá v přístupu k osobním údajům, které se vás bezprostředně týkají a které já jakožto jejich správce zpracovávám. Máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požádat o omezení jejich zpracování. Můžete požadovat údaje ve strukturované podobě a čitelném strojovém formátu a jejich předání třetí straně např. (jinému správci osobních vašich dat). Dále máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka, v neposlední řadě máte právo na výmaz vašich osobních údajů z našich systému. Veškerá svá výše uvedená práva máte nárok uplatnit u osoby pověřené pro ochranu osobních údajů (uvedeno výše). V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Použití Cookies

Soubory Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají ve vašem prohlížeči. Účelem použití těchto souborů na mém webu je vylepšit možnosti využití našich stránek, schopnost reagovat na vaše požadavky a efektivně spravovat webové stránky. Zároveň jsou pomocí souborů cookies zjišťovány údaje o prohlížení a návštěvnosti webu a tyto soubory odesílány službám poskytovaných třetími stranami, které je dále využívají v analýzách týkajících se naší webové stránky. Tyto služby jsou popsány v tomto dokumentu níže. Cookies soubory odesílané z mého webu neukládají vaši IP adresu a osobní údaje, pouze v případě, že je možné na webu komentovat příspěvky je uloženo jméno komentujícího, url adresa a e-mail komentujícího. V případě logování uživatelů šifrované údaje o uživateli kryté hash algoritmem, konkrétně kdy jste se přihlásili a kdo jste. Stránky je možné používat i bez souborů cookies, záleží však na nastavení vašeho prohlížeče, zda tyto soubory máte povolené nebo ne. V případě, že nechcete, aby se dané soubory vytvářeli a odesílali třetím stranám upravte si nastavení prohlížeče s pomocí jeho nápovědy. Po procházení webu je možné soubory cookies vymazat z vašeho prohlížeče. V případě vypnutí cookies souborů může dojít k nefunkčnosti některých částí webu.

Odkazy na sociální sítě Přechodem na odkaz některých ze sociálních sítí – např. Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Reddit apod. – poskytujete těmto třetím stranám své osobní údaje (někteří poskytovatelé sídlí i ve třetích zemích, např. USA, je tedy nutné si ověřit zpracování osobních údajů dle legislativy dané země). Na tomto webu dochází k přímé interakci se sociální sítí facebook, kdy je využíváno služby Messenger ke komunikaci se zákazníky. Odkaz na webu je slouží pro vstup do této služby, za kterou plně zodpovídá společnost Facebook Inc. Více o zásadách zacházení s osobními daty společností facebook najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Odkazy na webové stránky třetích stran

Na mém webu se mohou vyskytovat i odkazy na webové stránky třetích stran. Přestože byly tyto weby důkladně prověřeny před umístěním odkazu na webové stránky Jakub Tichý films za případnou změnu jejich obsahu žádnou zodpovědnost.

Google služby (Google Ads, Google Analytics, Google Adsense, Google search console)

Tyto webové stránky využívají k meření návštěvnosti a dalším analýzám chování uživatelů na našich webových stránkách také služby Google Analytics a Google search console, k reklamám pak Google Ads a Google Adsense, které však přímo nepoužívají vaše osobní údaje. Více informací ohledně těchto služeb a možnosti nastavení najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs v sekci “Zásady ochrany osobních údajů”

Služby Seznam (Sklik, Seznam vyhledávání)

Tyto webové stránky využívají technologie služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Seznam vyhledávání pak směruje klienty na naše webové stránky. Více o ochraně osobních údajů od společnosti Seznam, a.s. se dozvíte zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/seznam-vyhledavani/